PRESSMEDDELANDE 2017-01-31

Vi kräver: Upphäv stängningen av BB i Sollefteå

Med stöd av Information som landstingsledningen har undanhållit och forskningsresultat som nyligen uppmärksammats kräver föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus att landstinget i Västernorrland omedelbart tar tillbaka sitt beslut om att stänga BB-avdelningen och kvinnosjukvården vid Sollefteå sjukhus.

– När politikerna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd den 26 oktober 2016 skulle besluta om stängningen av Sollefteås BB vägrade landstingsledningen att lämna ut vissa dokument. Det har nu visat sig att ett av dessa innehåller en för frågan utomordentligt viktig information, säger Nils-Gunnar Molin, ordförande i föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus. Det avslöjar att man helt ignorerat frågan om patientsäkerhet.

– Efter nämndens beslut om att stänga BB hävdade ordföranden Ewa Back att hon ”känner sig trygg med att förslaget är fullt möjligt att genomföra med bibehållen patientsäkerhet.” Men en närmare granskning av ett av de tidigare hemlighållna dokumenten visar, att landstinget inte ens brytt sig om att analysera vilka konsekvenser för patientsäkerhet som stängningen får.

Dokumentet (Bilaga riskanalys) är undertecknat av Marju Dahmoun, verksamhetschef, och gäller bl.a. uppdraget att ”Beskriva effekter på ekonomi och patientsäkerhet”.  Men i den del som behandlar ”Sollefteå stänger förlossningen…” står det bara:

”3. Riskanalys, patientsäkerhetsanalys:  Görs senare när det politiska beslutet har fattats.”

– Att landstingsledningen undanhöll denna information för de beslutande politikerna är ett solklart brott mot kommunallagen, och detta har jag redan tidigare anmält till förvaltningsrätten, säger Nils-Gunnar Molin. Men både det som dokumentet avslöjar och forskningsresultat som tidigare inte uppmärksammats i Sverige, men som nyligen presenterats av SVT Västernorrland, visar att detta inte bara handlar om formalia.

Finska studier visar nämligen tydligt, att stängningen av Sollefteå BB, på grund av de stora avstånden till BB i Sundsvall och Örnsköldsvik – upp till 220 km för en del blivande mammor i Sollefteåsjukhusets upptagningsområde – tveklöst leder till en kraftig försämring av patientsäkerheten med ödesdigra potentiella konsekvenser.

SVT intervjuade häromdagen professor Mika Gissler, forskningsprofessor vid Institutet för Hälsa och Välfärd i Helsingfors. Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus har också varit i direktkontakt med professor Gissler.

Mika Gissler har också via föreningen tagit del av dokument från landstinget. Hans information och bedömningar i kort sammanfattning:

  • Vi har beräknat att det finns en sex gånger högre risk för att barnet skulle dö om han/hon föds utanför sjukhus oplanerat. Prematuriteten är den största orsaken för denna ökade risk, men ökad risk finns även för veckorna 37-41”, förklarar Mika Gissler.
  • Hans studier visar också att redan när avståndet till sjukhus är mer än 35 km ökar risken för transportförlossningar i bil eller i ambulans.
  • Professor Gissler anser inte att det finns någon anledning att tro, att resultaten skulle vara väsentligt annorlunda om det handlade om Sverige istället för Finland. ”Förlossningar i Finland och Sverige sköts på samma sätt”.
  • ”Vi har skrivit en vetenskaplig artikel om centralisering för några år sedan. Den visar att det INTE är otryggt att bo och föda barn i ett litet sjukhus med BB, om referenssystemet för mera komplicerade fall fungerar.”
  • Också i Norge har man gjort en studie som visar på ökad risk vid födslar utanför sjukhus (t.ex. under transport). Professor Gissler: ”Man kan lugnt säga enligt den norska artikeln att det finns en dubbelrisk för komplikationer för mamma eller för barn om man föds utanför sjukhus oplanerat.
  • Norge och Finland har bra data om förlossningar utanför sjukhus, men inte Sverige
  • Mika Gissler är tveksam till landstingets redovisning av kostnader och besparingar: ”Man räknar enbart ”besparingar” när man stänger en enhet, men inte de kostnader som orsakas av transporter och ökad volym i andra enheter.”

Nils-Gunnar Molin: – För det första har vi nu ett underlag som visar vad födslar utanför sjukhus och stora transportavstånd betyder för riskerna för barn och mödrar. För det andra har vi belägg för att landstinget inte gjort någon sammanvägd patientsäkerhetsanalys utan bara, i ett annat dokument, resonerat kring allehanda andra typer av tänkbara konsekvenser. För det tredje har man medvetet och uttryckligen uppskjutit patientsäkerhetsanalysen till en oviss framtid ”när det politiska beslutet har fattats”. För det fjärde har man dolt denna försummelse för de politiker som fattat nedläggningsbeslutet.

– Dessa skäl borde, var för sig och givetvis tillsammans, vara tillräckliga för att landstinget ska upphäva sitt beslut om att stänga BB och kvinnosjukvården i Sollefteå, säger Nils-Gunnar Molin.

 

Kontakt:
Föreningens ordförande
Nils-Gunnar Molin
070 571 08 85

 

Annons