Partiernas svar

Regionval Västernorrland 2018

Föreningarna  Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus ( SFA+ÖFA) har bildats för att bibehålla och stärka basal akut sjukhusvård vid respektive sjukhus. Föreningarna vill motverka onödig centralisering av sjukhusvården. Valet 2018 innebär ett vägval. Ska den centraliserade modellen för vård och ledarskap fortsätta eller kan organisationen ändras så att fler beslut kring arbetsmiljö, ekonomi, rekrytering och verksamhetens innehåll fattas på de enskilda sjukhusen. Kommer vi äntligen se den kostnadsbesparande samverkan mellan regional och kommunal vård som så framgångsrikt provats på andra håll.  De två föreningarna har gemensamt utarbetat ett fempunktsprogram med åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att effektivisera verksamheten och för att återföra entusiasm och framtidstro till en nu trött organisation

Nu inför valet i september 2018 har föreningarna träffat representanter för samtliga partier som ställer upp i regionvalet i Västernorrland. Samtliga har fått fem likalydande frågor, med anknytning till fempunktsprogrammet,  att besvara:

Frågor till de politiska partierna som ställer upp i valet till region Västernorrland i september 2018.

Föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus har i ett fempunktsprogram utarbetat förslag för en annan och som vi ser det en bättre sjukvård i regionen. Vi vill inför valet ha klara besked i för medborgarna viktiga frågor. Därför önskas svar på nedanstående frågor vars svar tydligt kommer att redovisas för väljarna:

1. Föreningarna anser att den nuvarande länsklinikorganisationen till stora delar bör avskaffas och ersättas av lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna. Chefer som har fullt mandat att leda verksamheten på respektive sjukhus.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?

2. Föreningarna anser att regionen behöver tre akutsjukhus som kan erbjuda nödvändig bassjukvård dvs även akut kirurgi, akut ortopedi och BB/Förlossning.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?

3. Framtiden kommer att kräva nya samverkanslösningar för att klara vård och omsorgsbehovet från en växande grupp av multisjuka äldre. Långsiktigt behövs en bättre samordning mellan kommunernas vård/omsorg och regionens sjukhusvård/primärvård så att effektiva sammanhållna vårdkedjor kan utvecklas.

Kommer X-partier att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?

4. Att  satsningar på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen behövs för att klara den framtida personalrekryteringen  torde alla partier vara överens om. En viktig fråga i sammanhanget är kompetensutveckling både på individ och gruppnivå. Bland annat därför anser föreningarna att ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå bör komma till stånd.

Stödjer X-partiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?

5. Den senaste mandatperioden har varit kantad av ”affärer” som avslöjat stora brister i den centrala administrationens inre arbete. Kostnaden för central administration bör också alltid ställas mot alternativ pengaanvändning i själva vården. Nya former av verksamhetsstyrning med mera tillit och mindre detaljstyrning ligger i tiden. Därför föreslår föreningarna en utredning av den centrala administrationen.

Kommer X-partiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?

Sjukhusföreningarnas bedömning av inkomna svar

Föreningarnas fem frågor till partierna är så utformade att de i princip kan besvaras med ja eller nej. De flesta partier har dock valt att lämna längre svar som inte tydligt kan klassificeras som ja eller nej och som åtföljs av olika reservationer. Vi kommer därför att redovisa svaren i de tre grupperna tydligt ja (grön), tvetydigt svar (gul) och tydligt nej (röd). Viktigt är även att veta att i våra bedömningar ingår, förutom frågesvaren, även vad som framkommit vid de muntliga diskussioner som genomförts med samtliga partier.

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Samtliga partiers svar på sjukhusföreningarnas frågor som PDF

Annons

Sverigedemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Fråga 1. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Sverigedemokraterna vill stärka det lokala ledarskapet men inte specifikt genom att tillsätta sjukhuschefer.
Fråga 2. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Sverigedemokraterna har motionerat för en folkomröstning i frågan och fick där stöd av Centerpartiet och Kristdemokraterna. Övriga, det vill säga även Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna röstade emot. Skulle ett seriöst förslag läggas om att öppna BB i Sollefteå igen kommer vi att stödja detta.
Fråga 3. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi stödjer samverkanslösningar men vill inte binda oss för någon speciell modell.
Fråga 4. Stödjer Sverigedemokraterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Ja
Fråga 5. Kommer Sverigedemokraterna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: En motion med just denna lydelse kommer att lämnas in till Regionfullmätige i april

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1, Verkar inte stödja en avveckling av länsklinikerna till förmån för lokala sjukhuschefer. (röd)

Fråga 2. Anger att man kan stödja ett förslag om att återstarta BB i Sollefteå men verkar inte intresserade av att ta egna initiativ. Vill inte återstarta kirurgin och varje förslag att starta BB utan kirurgi är just oseriöst. Välvilligt tolkat –(gul).

Fråga 3, Stödjer allmänt samverkan men ingen samordning av vården som i Norrtälje. (gul)

Fråga 4 Stödjer utökat samarbete med Umeå (grön)

Fråga 5 Stödjer utredning av central administration. Har precis motionerat om just detta (Grön)

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar till Bevara Sollefteå sjukhus

Fråga 1: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Det lokala ledarskapet behöver både förstärkas och förtydligas. Länskliniker ska inte hindra lokala samarbetslösningar. Det behöver inte se likadant ut i Övik som i Sollefteå eller Sundsvall. Befolkningen ska få tillgång till en mer jämlik vård med rätt till bästa kompetens och en kö i länet måste vården samarbeta både inom regionen men också allt mer med Norrlands regionförbund samt övriga Sverige.
Fråga 2: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Vi Liberaler vill se en entreprenadlösning av Sollefteå sjukhus för att locka fler läkare och få bättre kontinuitet. Vi tror också att en entreprenör har bättre förutsättningar att driva BB, vilket vi har föreslagit i en motion.
Fråga 3: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi behöver mer samarbete mellan hemsjukvård, primärvård, specialistvård och högspecialiserad vård. Vi vill se en utveckling av primärvården till mer nära vård, Älsateam och psykiatriteam som gör besök i hemmet. Primärvården måste få resurser att arbeta mer med kroniker och de mest sjuka äldre genom bl.a. äldrevårdsmottagningar.
Vi vill gärna tro att gränser blir mer ointressanta att man instället utgår från individen och behovet. Det behövs generellt ett bättre samarbete över både kommun- och länsgränser. .
Fråga 4: Stödjer Liberalerna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Vården måste utgå mer från behovet och finnas nära. Därför har vi Liberaler har skrivit en motion om att regionen ska samverka mer med Norrlands Universitetssjukhus, inte bara högspecialiserad vård, utan även specialiserad vård. Den motionen har hela vårdalliansen skrivit under.
Fråga 5: Kommer Liberalerna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Utifrån att skattepengar ska användas optimalt! Arbetet ska utföras effektivt och utvecklas med ny teknik och nya arbetssätt. För att det ska bli optimalt behöver regionen både ledare och personal som kan tänka utanför boxen.

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Allmänt hållet svar utan tydliga besked. Ledarskapet stärkas- hur och med vilket mandat? Olika ledarskap på olika sjukhus skulle vara förvirrande. En välvillig tolkning är (gul).

Fråga 2. Entreprenad är orealistisk i närtid. Regiondrivet tycks inte aktuellt. (gul)

Fråga 3. Samverkan mellan kommunerna och regionen är partiet positiv till men att skapa vårdområde som i Norrtälje verkar inte tilltala Liberalerna (gul)

Fråga 4. Frågan gäller bl.a. kompetensutveckling för personal inom ramen för personalsatsningar och inte den egentlig patientvården.. I den muntliga dialogen positiv till samarbete med Umeå. (gul)

Fråga 5 Allmänt hållet svar som inte tyder på något större intresse att utreda central administration. (gul)

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Fråga 1. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Det finns mycket som talar för att det lokala ledarskapet behöver förstärkas och vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra detta. Om det är just lokala sjukhuschefer det handlar om är för tidigt att svara på. Det pågår en utvärdering av länsklinikorganisationen, som säkert kommer att vara till stor hjälp för att veta vad som behöver åtgärdas i organisationen. Vi vill eftersträva ordning och reda och arbetsro, så att fullständigt riva upp länsklinikorganisationen är inte aktuellt.

Fråga 2. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Nej. Vi tänker inte riva upp det beslut som tagits angående detta.

Fråga 3. Kommer socialdemokraterna att stödja förslag om att hitta nya samverkanslösningar tex liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Vi som politiker har ett ansvar att hitta former för hur vi samlar regionens vårdverksamheter kring patientens behov på bästa sätt. Detsamma gäller samverkan mellan regionens olika vårdnivåer samt mellan regionen och kommunerna
Formerna för detta är något som regionen måste klara ut i samarbete med länets kommuner. Men vi utesluter inte att den modell ni förespråkar kan vara ett sätt.

Fråga 4. Stödjer socialdemokraterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Vi är mycket positiva till allt samarbete som gynnar länets innevånare. Vi håller med om att satsningar på bättre arbetsmiljö är mycket viktiga. Det samarbete som till exempel redan finns kring högspecialiserad vård utvecklar vi gärna om det är under rätt förutsättningar.
Kortfattat, ja vi är för ett utökat samarbete. Däremot är det någonting som måste tas ställning till från fall till fall.

Fråga 5. Kommer socialdemokraterna att stödja ett förslag om noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Det är mycket viktigt med ordning och reda i organisationen och det är en självklarhet att politiker ska göra sitt yttersta för att regionens pengar spenderas på ett sätt som ger bäst resultat för Västernorrlands innevånare.
Att ha koll på hur mycket pengar som läggs på administration kontra kärnverksamheten är en mycket viktig del av uppdraget som regionråd. Vi är öppna för att se över hur den fördelningen ser ut idag. Samtidigt vet vi att ogenomtänkt besparing på administration inte är bra. Det innebär ofta att administrativa arbetsuppgifter flyttas över till annan personal – som är bättre lämpad att göra någonting annat.

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Allmänna fraser om förstärkt lokalt ledarskap. Länsklinikorganisationen ska fortsätta. (Röd)

Fråga 2. Entydigt nej-svar. (Röd)

Fråga 3. Positiva besked om samverkan rent allmänt. Verkar kunna överväga Norrtäljemodellen men den verkliga entusiasmen tycks saknas. (Gul)

Fråga 4. Allmänt positiva (Gul)

Fråga 5. Allmänt positiv men inget som tyder på att man tillstyrker någon fullständig utredning av central administration. (Gul)

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Centerpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar fråga 1: Ja. Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten är nyckeln till framgång inte minst för att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Medarbetarna och dess kompetens är den viktigaste resursen i vården. Ett gott och nära ledarskap är en förutsättning. Som ett första steg kan tillsättandet av lokal sjukhuschef ske vid sjukhuset i Örnsköldsvik.

Fråga 2: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar fråga 2: Ja. Vid en entreprenad är Centerpartiets ambition att öppna upp för lösningar som sett till verksamhet och ekonomi möjliggör en patientsäker nystart av BB och akut kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå. Vi är även beredd att pröva ett sådant förslag om det gäller i annan regi.

Fråga 3: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar fråga 3: Ja. Utvecklad samverkan mellan kommuner och region, offentliga och privata utförare, olika professioner inom vården, mellan sjukhus och mellan regioner behövs. Vården ska alltid vara lätt tillgänglig och utgå från individens behov, delaktighet och önskemål. En väg är att öppna upp vården för fler vårdgivare så fler människor kan få vård i rätt tid.

Fråga 4: Stödjer Centerpartiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar fråga 4: Ja. En utvecklad samverkan mellan sjukhus och mellan regioner behövs. Centerpartiet vill att Norrlands universitetssjukhus i Umeå utvecklas till ett av landets främsta universitetssjukhus. Vidare är den decentraliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet helt avgörande för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i norra Sverige.

Fråga 5: Kommer Centerpartiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar fråga 5: Ja. Den centrala administrationen ska alltid vara resurseffektiv för regionen, transparant för invånarna och stödjande för övriga verksamheter i Region Västernorrland.

2018-01-08 Jonny Lundin (C) Gruppledare i regionen och distriktsordförande Västernorrland samt första namn vid regionvalet 2018.

Kompletterande svar 180628 från Jonny Lundin:Vill  förtydliga att Centerpartiet vill tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna (i mitt svar i januari exemplifierades detta med Örnsköldsvik, då situationen i Örnsköldsvik var högaktuell i debatten) Centerpartiet var det parti som först lyfte förslaget om lokala sjukhuschefer. I vårt länsprogram inför valet, som ni fick vid vår träff, (fastställdes redan i november 2017) och i vår regionplan (från i april 2018) står bland annat följande formulering om detta: ”Centerpartiet i Västernorrland arbetar för att det ska finnas starka lokala ledningar vid våra sjukhus med tydliga mandat”. Hoppas att detta har bringat klarhet. 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1. Tydligt besked om behovet av lokalt ledarskap. Förslag om lokala sjukhuschefer med tydligt mandat  i Ö-vik men även i Sundsvall och Sollefteå. Anger att man kan komma att ansluta sig till Ångermanlands läkarförbunds organisationsförslag. Uppger att man innan valet kommer att ytterligare precisera sin ståndpunkt kring länskliniker. Med viss tvekan(Grön)

Fråga 2. Otydligt besked med fraser som ambition och beredd att pröva. I praktiken en möjlig BB start med entrepenad som ligger först flera år framåt i tiden. (Gul)

Fråga 3. Allmänt positiva besked om samverkan men inget besked vare sig i svaret eller i samtalet som tyder på verklig vilja att bryta ner gränsen mellan regional och kommunal vård. (Gul)

Fråga 4. Tveklöst positiv inställning till utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå inte bara kring patientvård utan även kring kompetensutveckling och utbildning. (Grön)

Fråga 5. Partiet positivt till utredning av den centrala administrationen. (Grön)

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Här kommer svar från SJUKVÅRDSPARTIET – VÄSTERNORRLAND på de frågor som sjukhusföreningarna ställt till de politiska partierna:

Fråga 1: Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhus orterna?

Svar fråga 1:
Ja, för Sjukvårdspartiet – Västernorrland är det helt självklart att vägen till ökad personaltrivsel, minskat stafettberoende och mer vård per skattekrona, resulterande i kortare köer, går genom ett lokalt ledarskap där möjligheterna i de lokala förutsättningarna tillvaratas.

Fråga 2: Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?

Svar fråga 2:
Ja och Sjukvårdspartiet – Västernorrland vill betona att den s.k. ”besparing” som påstås ha gjorts i Sollefteå är försumbar även om den fanns. Efter stängningen av BB i Sollefteå så har osäkerheten och otryggheten ökat massivt i de delar av länet som enheten tidigare hanterade. Här har ett misstag begåtts och det måste korrigeras. Sjukvårdspartiet säger därför självklart ja till att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå.

Fråga 3: Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?

Svar fråga 3:
Ja. Detta är ett av Sjukvårdspartiet – Västernorrlands vallöften.

Fråga 4: Stödjer Sjukvårdspartiet – Västernorrland ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?

Svar fråga 4:
Ja självklart. Ett utökat samarbete med Umeå skulle innebära att vi kan ta del av av deras kompetens när det gäller forskning, magisteruppsatser och annat som ett Universitetssjukhus har mera resurser av. Vi kan även fungera som samarbetspartners när det gäller utbildningsplatser. Sjukvårdspartiet vill satsa på personalen genom att renodla arbetsuppgifter för olika personalkategorier. Att arbetsmiljön prioriteras. Arbetslivserfarenhet ska premieras genom högre löner för att behålla kompetent och erfaren personal. Personalen ska garanteras kompetensförsörjning för att följa med i den utveckling som sker inom vården.

Fråga 5: Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?

Svar fråga 5:
Ja, det är uppenbart att den centrala administrationen är i behov av en grundlig genomlysning. I övrigt så håller Sjukvårdspartiet – Västernorrland med Centerpartiet i denna punkt när de säger att ”Den centrala administrationen ska alltid vara resurseffektiv för regionen, transparant för invånarna och stödjande för övriga verksamheter i Region Västernorrland”
—————————————————————-

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1-5  Oreserverade ja på samtliga frågor. (Grön) på alla frågor 1-5.

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Svar på fempunktsprogrammet
Fråga 1. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Ja, Moderaterna vill se lokalt ledarskap på alla sjukhus, det behövs sjukhuschefer med mandat och befogenheter samt förstärkt ledarskap på verksamhetsnivå. Delegationsordningen måste ses över. Genom förstärkt lokalt ledarskap med ökade befogenheter stärker vi personalens ställning och ger personalen mer makt att påverka arbetsmiljö och arbetssituation. Det lokala ledarskapet ska känna ett tydligt mandat från politiken.

Fråga 2. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Är det möjligt ekonomiskt och verksamhetsmässigt ser Moderaterna inga hinder att öppna BB vid Sollefteå sjukhus. Moderaterna ser gärna att hela Sollefteå sjukhus drivs av annan aktör än Region Västernorrland.

Fråga 3. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Moderaterna ser gärna att vi utökar samarbetet mellan Region Västernorrland och länets kommuner. Ökad samverkan för att skapa en sammanhållen vårdkedja är viktigt. Men en drift likt 10-100 tror vi blir för byråkratiskt och upplagt för politiska stridigheter.

Fråga 4. Stödjer Moderaterna ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Ja. Vid behov av specialistvård utom länet tycker vi att NUS ska vara förstahandsvalet om vården kan ges där.

Fråga 5. Kommer Moderaterna att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Ja.

 

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1: ” Det behövs lokala sjukhuschefer med mandat och befogenheter”. ”Det lokala ledarskapet ska känna ett tydligt mandat från politiken”. Tyder på viss omsvängning i moderaternas inställning till länsklinikorganisationen. Man har tagit till sig organisationens misslyckande men det är vid dialogen tydligt att vad man strävar efter är en reformerad, modifierad länsklinikorganisation. (Gul)

Fråga 2. Vi ser ingen tydlig politisk vilja att öppna BB i Sollefteå vare sig i det skriftliga svaret eller vid den muntliga dialogen. (Gul)

Fråga 3. Allmänt fagert tal om samverkan men inget som tyder på verkligt positiv inställning till nedbrutna gränser mellan kommunal och regional vård.(Gul)

Fråga 4. Frågan insatt i sitt sammanhang gäller samarbete med Umeå tex kring personalens kompetensutveckling, utbildning mm. Partiet verkar inte ha uppfattat detta i sitt svar. Vid samtalet dock inget som talar för att partiet är emot ökat samarbete med Umeå. (Gul)

Fråga 5. Entydigt ja (Grön)

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på:
Frågor från aktionsgrupperna för Sollefteå Örnsköldsviks akutsjukhus
Viktigt för Miljöpartiet:
Patientmötet – den enda värdeskapande aktivitet i vården
Primärvårdens problem måste lösas: tillgänglighet – kontinuitet – fast vårdkontakt –
samverkan
Arbetsmiljön avgörande: stimulans, påverkansmöjlighet, socialt stöd

1. Föreningarna anser att den nuvarande länsklinikorganisationen till stora delar bör
avskaffas och ersättas av lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna. Chefer som har fullt mandat att leda verksamheten på respektive sjukhus.
 Fråga 1 Kommer Miljöpartiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Den genomförda utvärderingen av organisationen med länskliniker pekar på ett antal åtgärdsförslag. Nu har en process startat med att hämta in synpunkter från personal och
fack. Det är Regiondirektören och Sjukhusdirektören som ansvarar för detta arbete. Detta ska sedan sammanställas för att processas vidare med förhoppningsvis goda förslag på
förbättringar. Frågan om ledarskapet kommer att vara ett sådant område som ska bearbetas extra noga. Utredningen pekar på en otydlig ledarstruktur, med otydliga mandat, detta måste bli tydligt, på alla nivåer i ledningsstrukturen. Bra coachande ledare, med tydligt mandat måste till för att organisationen ska ha en chans att kunna behålla och rekrytera personal och må bra.

2. Föreningarna anser att regionen behöver tre akutsjukhus som kan erbjuda nödvändig bassjukvård dvs även akut kirurgi, akut ortopedi och BB/förlossning.
Fråga 2 Kommer Miljöpartiet att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Att åter öppna BB/förlossning i Sollefteå är svårt som det ser ut idag. Miljöpartiet vill utveckla möjligheterna för kvinnor att själva välja var och hur man ska förlösa sitt barn. Den forskning som finns kring barnets och mammans hälsa, under graviditeten, under förlossningen och efter måste vägas in i den utvecklingen, för att om möjligt skapa fler former av förlossningskliniker. Vi vill satsa på mer utbildning för föräldrar, möjlighet till att bo på patienthotell inför förlossning och efter för att skapa större trygghet.

3 . Framtiden kommer att kräva nya samverkanslösningar för att klara vård och omsorgsbehovet från en växande grupp av multisjuka äldre. Långsiktigt behövs en bättre
samordning mellan kommunernas vård/omsorg och regionens sjukhusvård/primärvård så att effektiva sammanhållna vårdkedjor kan utvecklas.-
Fråga 3 Kommer Miljöpartiet att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex liknande Norrtäljemodellen med kommuner om så önskas?
Svar: Miljöpartiet stödjer självklart alla förslag på samverkanslösningar. Samverkan är enligt alla
undersökningar och utredningar det bästa för att patienterna inte ska hamna mellan vårdgivarnas stolar. Samverkan ger inte bara bättre vård och omvårdnad, det sparar också
mycket pengar. Det pågår arbete kring samordning och sammanhållna effektiva vårdkedjor. SocialReko och
ÄlSa är bra exempel på redan fungerande samverkan i regionen.
Vi har också en ny lag om samverkan, som började gälla 1 januari 2018: Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som föreskriver hur detta ska gå till mellan hemsjukvård, primärvård, specialistsjukvård.

4. Att satsningar på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen behövs för att klara den framtida personalrekryteringen torde alla partier vara överens om. En viktig fråga i sammanhanget är kompetensutveckling både på individ och gruppnivå. Bland annat därför anser föreningarna att ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå bör komma tillstånd.
Fråga 4 Stödjer Miljöpartiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Absolut. Vi ser också gärna samarbete med flera universitetssjukhus, men Umeå är det mest självklara. Beträffande utökat samarbete med Umeå (NUS) så är dessa samtal i full gång.
NUS är ett viktigt sjukhus för Region Västernorrland och inom NRF (Norrlandstingens Regionförbund) är detta en ständigt återkommande punkt. Det handlar både om samarbete
vad gäller personal (särskilt specialister) och forskning.
MP har varit kraftfullt delaktiga i att satsa extra resurser på olika typer av kompetensutveckling för personal, ex kompetenstrappan, 87/13, kompetensväxling. Trots att
dessa satsningar är förknippade med ytterligare kostnader, men vi är övertygade om att den typen av satsningar lönar sig i längden. Vi kan b la se att sjukskrivningstalet har minskat något. Men vi anser ändå att vi måste ännu bättre på att bygga upp en egen verksamhet för kompetensutvecklingen.
Vi anser att all personal inom vården ska ha god fortbildning och handledning. De ska ha studierektorer, handledare och schemalagda fortbildningar, så att vi säkerställer att alla
känner sig trygga i sina roller och kan ta ansvar i sin profession, som en del av ett team runt patienten.

5. Den senaste mandatperioden har varit kantad av ”affärer” som avslöjat stora brister i den centrala administrationens inre arbete. Kostnaden för central administration bör också alltid ställas mot alternativ pengaanvändning i själva vården. Nya former av verksamhetsstyrning med mera tillit och mindre detaljstyrning ligger i tiden. Därför föreslår föreningarna en utredning av den centrala administrationen.
Fråga 5 Kommer Miljöpartiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Det känns som en sådan utredning är igång genom den nya regiondirektören och att det är fler nya personer på väg in inom ledningssystemet för Region Västernorrland. Miljöpartiet
ska inte stödja en utredning för utredningens egen skull men vi välkomnar en översyn av alla ledningssystem och administrativa system. För Miljöpartiet är det viktigt att ledningen och administrationen ständigt utvärderas och prövas. Revisionen är också viktig för att säkra att
ledningen fungerar bra, deras arbete har lett till bättre rutiner

Sjukhusföreningarnas bedömning:

Fråga 1. Allt talar för att miljöpartiet vill behålla länsklinikorganisationen med vissa mindre modifieringar enligt länsklinikutredningens förslag. Lokala sjukhuschefer verkar man ointresserade av. (Röd)

Fråga 2. Någon vilja att återöppna BB framkommer vare sig vid samtal eller i svaret. Introducerar istället förslag om barnmorskeledd förlossningsverksamhet av norsk modell.  (Röd)

Fråga 3. Partiet är allmänt positivt till ökad samverkan mellan kommuner och region. Man har förstått att patientens vård måste stå i centrum. Man verkar dock inte beredd att ta steget fullt ut med att bryta ner gränsen mellan olika vårdgivare (Gul)

Fråga 4. Allmänt positiv till utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå. Osäkert om man förstått vilken stor betydelse detta samarbete skulle ha för att lösa regionens kompetensbehov. (Gul)

Fråga 5. Anser att den centrala administrationen ska utredas/utvecklas av regiondirektören och andra tjänstemän. Förordar ingen utredning av den centrala administrationen. (Röd)

Pressmeddelande 2018-07-06

Föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus ( SFA +ÖFA ) har bildats för att bibehålla och stärka basal akut sjukhusvård vid respektive sjukhus. Föreningarna vill motverka onödig centralisering av sjukvården. Valet 2018 innebär ett vägval. Ska den centraliserade modellen för vård och ledarskap fortsätta eller kan organisationen ändras så att fler beslut kring arbetsmiljö , ekonomi , rekrytering och verksamhets innehåll fattas på de enskilda sjukhusen. Kommer vi äntligen se den kostnadsbesparande samverkan mellan regional och kommunal vård som så framgångsrikt provats på andra håll. De två föreningarna har gemensamt utarbetat ett
fempunktsprogram med åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att effektivisera verksamheten och för att återföra entusiasm och framtidstro till en nu trött organisation.

FramtidensAkutsjukhus-gul ruta

Nu inför valet i september 2018 har föreningarna träffat representanter för samtliga partier som ställer upp i regionvalet i Västernorrland. Samtliga har fått fem likalydande frågor , med anknytning till fempunktsprogrammet , att besvara.

Föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus har i ett fempunktsprogram utarbetat förslag för en annan ,  och som vi ser det en bättre sjukvård i regionen. Vi har inför valet krävt klara besked i för medborgarna viktiga frågor.

Svaren på dessa frågeställningar kan ni själva se i den sammanställning i form av ” trafikljus ” där ”grönt ljus ” står för ” tydligt ja ” , ” rött ljus ” står för ” tydligt nej ” och ” gult ljus står för ” tvetydigt svar ”. Ni kan själva se mera information om fempunktsprogrammet och även partiernas fullständiga svar på hemsidan…..  utvecklavarden.wordpress.com / partiernas-svar . Svaren i form av ” trafikljus med länkhänvisning finns också på Facebookgrupperna ” Sollefteå Framtidens Akutsjukhus ”  och ” Rädda Öviks BB och barnklinik ”. Ni får då också möjlighet att bedöma om ni anser att vi från föreningarna tolkat partiernas svar rättvist.

Syftet med detta arbete är från föreningarnas sida att underlätta för er inför det beslutsfattande som ni ska göra vid valet den 9 september 2018. Finns det något parti som ni känner förtroende för och som ni tror kommer att leverera utifrån givna vallöften den sjukvård ni har rätt till. Med tanke på att merparten av alla partier i förra valet lovade , svek och förnekade löftet om 3 fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland finns det all anledning att vara extra vaksam vid bedömningen. Vi hoppas med vårt arbete att vi underlättar när ni ska fatta era viktiga beslut kring sjukvården. Kom ihåg att man kan rösta olika i de tre valen till kommun , region och riksdag beroende på vilket förtroende ni känner för vallöftena och partiernas företrädare. 

Kontaktpersoner

Sollefteå Framtidens Akutsjukhus                            Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus
Nils-Gunnar Molin                                                       Katarina Hägg
Ordförande                                                                           Ordförande

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Den 6 mars var vi i Vänsterpartiet inbjudna till en träff med grupperna Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus. Utgångspunkten var gruppernas 5-punktsprogram som stämmer mycket bra med Vänsterpartiets valplattform.
Sjukhusgrupperna ville också ha vårt svar skriftligt. Idag har vi skickat dessa svar på gruppernas 5 frågor:

”Hej!
Våra svar på frågorna som ni ställde igår:
Fråga 1. Kommer Vänsterpartiet att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhusorterna?
Svar: Ja

Fråga 2. Kommer Vänsterpartiet att stödja ett förslag om att återöppna BB i Sollefteå?
Svar: Ja

Fråga 3. Kommer Vänsterpartiet att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Ja

Fråga 4. Stödjer Vänsterpartiet ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Ja

Fråga 5. Kommer Vänsterpartiet att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Ja

Tillägg:

– Vi söker stöd för vår politik i valet. Politiken är tydlig, är beslutat i alla våra beslutande organ i länet, står tydligt i vår valplattform. Vi står bakom 5-punktsprogrammet!

– Ju fler som röstar med oss, desto större möjligheter att påverka i den riktning, som 5-punktsprogrammet och vår valplattform vill.

– Vi kommer efter valet att lägga fram våra förslag om t ex lokalt ledarskap, sammanhållet vårdområde, 3 akutsjukhus med BB, personalsatsningar etc. Och vi är beredda att samtala och samverka i respektive fråga med de partier som vill stödja samma/liknande förslag. Det kan vara borgerliga partier som vill införa lokalt ledarskap (även om deras syfte ytterst är privatisering, vilket vi inte vill) och det kan vara S om de också vill t ex motverka privatisering av sjukhus.

– Vår enda ”allians” är med personalen och befolkningen och deras rätt till bra arbetsmiljö resp jämlik vård.

– Vi är optimister och tror på ökat stöd och kraftigt ökat inflytande tack vare vår tydliga politik, som många har uttalat stöd för. Vi känner oss ”inne i värmen” för att använda allehanda-ledarens språkbruk.

– Vi har fört denna politik konsekvent under denna mandatperiod och tänker fortsätta nästa mandatperiod – vi ägnar oss inte som andra partier åt att nu sista månaderna före valet manövrera för att försöka vara alla till lags.

Sjukhusföreningarnas bedömning

Fråga 1-5. Oreserverade ja på samtliga frågor. (Grön) i samtliga frågor.