Syftet med ”Nära vård” är gott – men regionens förslag leder till ”Fjärran vård” istället

Regionledningen åker nu runt i kommunerna för att diskutera Nära Vård. Syftet med ”Nära Vård” är gott. Det innebär ett närmare samarbete mellan kommunal hemsjukvård, primärvård och sjukhusvård. Det möjliggör sammanhållna vårdkedjor och är absolut ett steg mot framtidens sjukvård!

Ångermanlands inland har en åldrad befolkning, ofta med med många olika kroniska sjukdomar och ett stort sjukvårdsbehov. En grupp som också farit väldigt illa av dagens långa transporter. För en fungerande nära vård krävs en väl bemannad primärvård som kan erbjuda kontinuitet och som har god personkännedom i sitt område. Just nu känns detta långt borta med en enorm vakanssituation och en ledning som försöker avveckla hälsocentraler där sjukvårdsbehovet är som störst.

Dessutom krävs för en optimal nära vård att det finns nära tillgång även till akut kirurgisk och ortopedisk sjukhusvård i Sollefteå. En kompetens som även kan eftervårda de patienter som av olika skäl tvingats till operativa ingrepp långt från hemmet. Det i dagarna presenterade förslaget gällande avvecklad kirurgisk bakjour i Sollefteå innebär i detta sammanhang att fler patienter behöver transporteras för att få ”Fjärran vård”.

Slutligen för att ”Nära Vård” ska fungera i praktiken krävs ett lokalt ledarskap/en lokal ledning:

■ Som är på plats nästan alla dagar och lättillgänglig för både personal och befolkning.

■ Som deltar i verksamhetsutveckling som del i gruppen och som kan coacha sina medarbetare.

■ Som har ett stort lokalt kontaktnät och samordnar de olika verksamheterna lokalt.

På detta sätt skapas förutsättningar för framtidstro, engagemang, entusiasm och utveckling. ”Nära vård” kräver helt enkelt en nära chef. Genom att införa det lokala ledarskapet kan man dessutom dra ner på den tunga överbyggnaden av chefer, mellanchefer och administrativ personal.

Nils-Gunnar Molin, ordf Sollefteå Framtidens akutsjukhus

Katarina Hägg, ordf Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-syftet-med-nara-vard-ar-gott-men-regionens-forslag-leder-till-fjarran-vard-istallet

Annons

Replik: Ovärdigt och okunnigt av regionledningen att ställa patientgrupper mot varandra

Förra veckan kom besked att sjukhuset i Sollefteå placerat sig i topp tre bland Sveriges mindre akutsjukhus utan BB i Dagens Medicins årliga ranking. Det gläder oss stort! Vi är övertygade om att sjukhuset i Sollefteå idag och i framtiden ska ge god vård till patienter, både inneliggande och dagpatienter.

Regionledningen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna ställer i sin insändare olika patientgrupper mot varandra. Detta är beklämmande, ovärdigt och okunnigt. Akutsjukvård och planerad sjukvård hänger samman som kommunicerande kärl och på det mindre sjukhuset samverkar dessa på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.  Centralisering och nedmontering av verksamheter och dessutom otydliga och dubbeltydliga budskap från SML-ledningen är ett stort hot mot Sollefteå sjukhus utveckling.

Vad vill regionledningen med Sollefteå sjukhus? Denna fråga har föreningarna ställt i över ett år, men ännu inget svar.  SML-ledningen hänvisar ofta till regionens dåliga ekonomi. Ändå håller man fast vid den extremt dyra och mycket ineffektiva Länsklinikorganisationen.

Från 2016 har Region Västernorrland:

* Gått från 5 till 25 höga chefer, som alla har en mindre stab av administratörer som stöd för att klara sitt uppdrag. Det kostar regionen ca 75 miljoner per år.

* Gått från 8 till 51 vårdutvecklare.   

* Kommunikationsavdelningen har 16 kommunikatörer och en chef.   

* Hur många personer arbetar på HR/personalavdelningen? Ett mantra från regionledningen är att ”det inte går att rekrytera”, hur många personer behövs då? 

Här finns mycket pengar att hämta in. Ändå har vi fortfarande inte fått några förslag på avveckling av chefer/administrativ personal, utan förslagen riktar sig bara mot vårdpersonal. Personalen på Sollefteå sjukhus har föreslagit många utvecklingsmöjligheter på Sollefteå sjukhus som skulle förbättra för patienterna, förbättra arbetsmiljön och göra sjukhuset mer attraktivt. Detta utan att extra resurser tillförs. Hur kan höga chefer och regionledningen vara så ointresserade av detta? 

Nils-Gunnar Molin, ordf Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, ordf Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Lennart Häggkvist, ordf BB-Ockupationen

https://www.allehanda.se/artikel/insandare-replik-ovardigt-och-okunnigt-av-regionledningen-att-stalla-patientgrupper-mot-varandra

Som replik på:
https://www.allehanda.se/artikel/insandare-regionledningen-vi-valjer-att-satsa-pa-andra-patientgrupper-framfor-att-bedriva-forlossning-i-solleftea

Replik: Det fel att lämna vilseledande uppgifter för att uppnå egen vinning

Kömiljardens syfte är att stimulera regionerna till ökad sjukvårdsproduktion. Pengar från kömiljarden utbetalas utifrån i hur hög grad man minskat vårdköerna jämfört med samma månad året innan. Om ingen väntat mer än 3 månader är vårdgarantin uppfylld till 100 procent.

November 2019 är det i regionen 653 färre som väntat mer än 3 månader på operation/åtgärd än november 2018. Av dessa kan 561 eller 86 procent hänföras till den rent administrativa omstruktureringen av väntelistan för utprovning av hörapparat. Sanningen är att region Västernorrland genom rent administrativa förändringar i hur väntande registrerats lyckats få mångmiljonbelopp från kömiljarden utan att prestera ett enda patientbesök.

Huruvida detta är ett bedrägligt förfarande eller om det skett enligt kömiljardens regelverk vet inte vi. I vår värld och enligt allmän rättsuppfattning är det fel att lämna vilseledande uppgifter för att uppnå egen vinning. Tills vidare får vi utgå från att regionen informerat myndigheten om sin förändrade registrering av väntande till utprovning av hörapparat och fått SKR:s godkännande.

I flera artiklar på regionens hemsida, i nyhetsinslag på lokal-tv samt i stort uppslagna artiklar i regionens lokalpress har de minskande vårdköerna presenterats som resultatet av en allt bättre fungerande verksamhet, av idogt arbete på olika enheter och speciellt som en följd av den nya operationsavdelningen i Sundsvall. Detta är mot bakgrund av ovanstående grovt vilseledande och ett sätt att framställa en ifrågasatt verksamhet som bättre fungerande än den är. En sanning som Lena Carlsson i sin insändare uppenbart försöker dölja med dimridåer. Att hålla sig till sanningen är ofta enklast.

För övrigt har väntetiderna ökat igen i december – men då gäller inte kömiljarden.

Sollefteå och Örnsköldsvik 2020-01-28

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Replik på sjukhusdirektör Lena Carlssons insändare Olyckligt om informationen kring kömiljarden varit otydlig.