Debatt: Sjukhusföreningarna: Sparförslaget bör avvisas – men vi vill ha en dialog om nära vård

Senaste veckorna har det i region Västernorrland presenterats två förslag, som om de genomförs, får en omvälvande effekt på regionens sjukvård. Dels gäller det den organisationsförändring som sammanfattats som ”Nära vård” och dels det omfattande sparförslag som presenterades av sjukhusdirektör Lena Carlsson. Två förslag som verkar ska avhandlas politiskt var för sig men som också behöver bedömas i ett sammanhang.

Beträffande Nära vård-förslaget är detta i linje med en utveckling som ses nationellt. Tanken är att den växande gruppen av äldre med många sjukdomar i ökad utsträckning ska få sitt vårdbehov tillfredsställt via Närsjukvårdsenheter utgående från de tre nuvarande sjukhusen. På detta vis ska den dyra sjukhusvården avlastas. I konceptet ingår att den nuvarande primärvården ska få en större roll och att samarbetet med kommunala vården och omsorgen ska fördjupas. Enligt vår mening är det presenterade förslaget svårt att överblicka samt innehåller många brister och oklarheter. Frågorna är många.

Målet med Nära vård är en personcentrerad vård. Då är det nödvändigt att kommunerna involveras i arbetet under hela processen. Så verkar inte vara fallet, vilket förvånar oss mycket. Eftersom konsekvenserna blir stora för samtliga i Västernorrland har vi i dag i skrivelse till ordförandena i regionfullmäktige och nämnden för medborgardialog föreslagit att Nära vård-förslaget bör bli föremål för en fördjupad dialog med befolkningen. Det anses att det kan ta upp till 10 år innan en fullt fungerande Nära-vårdsorganisation är på plats varför en tid av eftertanke och förankring innan beslut är väl använd tid.

Sparförslaget för specialistvården är enligt vår uppfattning helt orealistiskt. Avvecklingen av neonatalplatser i Örnsköldsvik innebär på sikt ett hot mot BB på orten. Flytten av elektiv ortopedi från Örnsköldsvik kommer att leda till personalflykt och på sikt hota hela sjukhuset. Regionen har i åratal haft kraftiga överbeläggningar på alla sjukhus och vårdplatsneddragningar nu ter sig som ogenomförbara. Även Sollefteå och Örnsköldsvik behöver mottagningar för Öron, näsa, hals. Dessutom och inte minst viktigt kommer sparförslaget om det genomförs att minska möjligheterna att nå framgång med förslaget om Nära vård.

Sammanfattningsvis är det sjukhusföreningarnas uppfattning att Nära vård-förslaget bör bli föremål för fördjupad dialog med befolkningen och att sparförslaget bör avvisas i den vidare politiska hanteringen.

Nils-Gunnar Molin, ordförande Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Katarina Hägg, ordförande Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

Annons