Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Centerpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja. Genom ett fokus på livsstilsfrågor i livets alla skeden och konkreta insatser uppnås ett friskare Västernorrland. Arbetet med goda levnadsvanor måste främjas. Rehabiliteringsinsatser är en viktig del i främjandet av god folkhälsa. Centerpartiet anser att Österåsen bör vidareutvecklas som ett livsstilsmedicinskt centrum för regionen i samverkan med Norra sjukvårdsregionen och andra aktörer.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja. Socialstyrelsens rekommendation bör vara en målsättning i Region Västernorrland. Centerpartiet värnar länets tre sjukhus och är öppna för en utvecklad verksamhet vid samtliga sjukhus. Tillgängligheten vid våra sjukhus behöver kraftfullt förbättras. En ödesfråga för Region Västernorrland är att klara kompetensförsörjningen idag och framåt. Arbetsmiljön för vårdpersonal måste förbättras. Kompetensutveckling, kompetensväxling, karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner är därför viktigt för oss. Det behövs också ett stabilt och tydligt decentraliserat ledarskap med mandat. Samarbetet med länets sju kommuner och övriga regioner i norra Sverige behöver utvecklas för att länsinvånarna ska få en bra kvalificerad vård. Ett fungerande samspel mellan specialistvården och primärvården är avgörande. Utifrån primärvårdens förändrade uppdrag ställs nya krav på hur primärvården organiseras och ökade ekonomiska resurser behövs.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Ja. Centerpartiet vill utveckla mer akutverksamhet vid sjukhuset i Sollefteå för en tryggare vård i hela Västernorrland och har därför bland annat i motionen – ”Öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus” till Regionfullmäktige redan 2018 föreslagit ett stegvis öppnande av ytterligare akutverksamhet i Sollefteå som är patientsäkra för den enskilde och ekonomiskt försvarbara inför länets skattebetalare. Där det också ges förutsättningar för att kunna rekrytera både i närtid och på sikt. I dialog med professionen lyftes akutkirurgi dagtid som ett möjligt första steg.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja. En ödesfråga för Region Västernorrland är att klara kompetensförsörjningen idag och framåt. Konkurrenskraftiga löner för regionens medarbetare är viktigt för oss. Centerpartiet har därför också medverkat till den särskilda lönesatsning som nu sker i Region Västernorrland för flera av hälso- och sjulvårdens viktiga personalgrupper och arbetsplatser och som bland annat innebär 3 000 kronor extra i månaden from 1 april 2022 för barnmorskor och sjuksköterskor med examen som specialistsjuksköterska samt 1 220 kronor extra i månaden för allmänsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med mera.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja. Regionfullmäktige biföll i april 2022 den gemensamma motionen – ”En effektivare administration” från Centerpartiet och Kristdemokraterna som lämnades in redan i september 2020 och som innebär;
att uppdra till Regionstyrelsen att genomföra en extern översyn och analys av nuvarande lednings- och stabsfunktioner samt övriga stödfunktioner inom Region Västernorrland, liknande den översyn som genomförts i Region Norrbotten.
Regiondirektören har nu uppdraget att snarast verkställa Regionfullmäktiges beslut och den externa översynen får identifiera besparingspotentialen i Region Västernorrland.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s