Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Vi socialdemokrater instämmer i att vi behöver satsa mer på primärvården och på en utveckling av God och Nära vård. Däri är det viktigt med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och den kompetens som finns vid livsstilsmedicin vid Österåsen är viktig i detta. Denna kompetens behöver nå fler både konkret och på en övergripande strategisk utvecklingsnivå.
Vi anser att God och Nära vård är en samhällsomställning, som innefattar mer än bara primärvården, utan också bland annat specialistvården, kommunernas primärvård och skolorna. Det innefattar också ett medskapande mellan medborgare, medarbetare och ledning i utvecklandet av hälso- och sjukvården. Ett gott exempel på detta är Samhällsrummet i Näsåker som vi socialdemokrater på regionen i gott samarbete med Sollefteå kommun varit med och arbetat fram.
Vidare är det viktigt att stärka det nära ledarskapet – oavsett vilken del i organisationen vi talar om. En del i det är att vi stöpt om länsklinkorganisationerna och infört tre närsjukhusområden Norr, Väst och Syd för att stärka det lokala ledarskapet. En annan del är att håller vi på att arbeta med en satsning på enhetschefer för att ge dem ett gott stöd och tydligt mandat i sitt arbete.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Gällande vårdplatser så ska alla tre sjukhus ha det fastställda antalet vårdplatser öppnade, men det viktigaste för att kunna möta dagens och morgondagens vårdbehov är att vi får till en bättre förebyggande vård och tidigare insatser i exempelvis hemmet för att minska behovet av slutenvård. Detta utifrån att det är bättre för patienterna, utifrån förändringen av en god och nära vård och för att vi vet att vi har en begränsning i våra gemensamma resurser.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Här tänker vi socialdemokrater annorlunda. Vi har utrett och prövat frågan om akutkirurgi vid sjukhuset i Sollefteå och det framkom större risker för patientsäkerheten att bli opererad vid en klinik som inte gör operationerna så ofta, än vid en klinik som gör det ofta, även transportresorna inräknade. Vår ståndpunkt är att vi står fast vid tidigare fattade beslut. Sjukhuset i Sundsvall har redan avlastats de kirurgiska akutpatienterna från Sollefteå och Kramfors kommuner genom att dessa idag tas om hand av sjukhuset i Övik.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Vi socialdemokrater instämmer i vikten av att satsa på personalen. Där har vi genomfört en extra lönesatsning på 91 miljoner på helårseffekt från och med 2022 som en del i att förbättra läget. Vi har också initierat ett arbete med att se hur vi kan skapa en bättre långsiktig hållbar löneutveckling som en del i ett incitament att få personal att vilja stanna kvar hos regionen som arbetsgivare. Vi instämmer också i behovet av att utveckla scheman och att kompetensväxla. Vi vill se 200 fler undersköterskor i hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Vi socialdemokrater håller med om att vi inte ska ha onödig administration och ett omfattande arbete sker just nu med att se över den centrala administrationen. Vi instämmer också i att administrationen har som huvudsyfte att stötta upp kärnverksamheten, dvs hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Däremot får besparing av administration inte leda till att administrationen ökar för den patientnära hälso- och sjukvårdspersonalen. Där administrativ personal kan underlätta för den patientnära hälso- och sjukvårdspersonalen så kan den administrativa personalen till och med behöva öka, ett gott exempel på detta är medicinska sekreterare. Ett enigt regionfullmäktige ställde sig i maj bakom en motion från Centerpartiet om att låta en extern part göra en genomlysning av administrationen. Vi följer noga det arbete som görs i Norrbotten för att dra lärdomar av det.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s