Medlemskap och lämna bidrag

Bli medlem och lämna bidrag. Eller enbart teckna medlemskap. Eller enbart lämna bidrag till föreningen?

Allt är möjligt.

För 50 kr/år tecknar du ett medlemskap i föreningen . Som medlem binder du dig inte till något utan väljer själv om du vill betala för ytterligare ett år. Vill du även lämna ett bidrag sätter du in en summa på mer än 50 kr. Märk betalningen med ditt namn och ”medlemskap <Årtal>”

Om du endast vill lämna bidrag sätter du in en valfri summa och märker inbetalningen med namn och ”bidrag”.

Föreningens bankgiro 5040-2411

Swish nr 1230069898.

Annons

Partiernas svar

Regionvalet Västernorrland 2022.

Sjukhusföreningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik har inför valet till regionfullmäktige i september 2022 utarbetat ett gemensamt förslag på åtgärder som, enligt vår åsikt, krävs för att återställa en fungerande sjukvård för hela befolkningen och i regionens alla delar. Förslagen sammanfattas i ett fempunktsprogram som i sin helhet finns att läsa här:

Fempunktsprogrammet

Föreningarna vill på detta sätt tydliggöra, för både väljare och politiker, ett antal problem i regionens sjukvård som måste få en lösning under kommande mandatperiod. Föreningarnas förslag och synpunkter sammanfattas i följande bild:

Precis som inför valet 2018 så har representanter för de båda sjukhusföreningarna träffat de flesta partier som kandiderar till regionfullmäktige för timslånga samtal kring rådande situation i regionens sjukvård. På detta sätt har föreningarna haft möjlighet att direkt till partierna framföra 5-punktsprogrammets förslag samtidigt som partierna kunnat framföra och klargöra sina ståndpunkter.

Alla partier som deltar i höstens regionval har vidare fått fem frågor att besvara. Frågorna är valda för att ge väljarna information om partiernas åsikter inom viktiga områden men även för att försöka tydliggöra åsiktsskillnader mellan partierna.

Utifrån partiernas svar, men även utifrån muntliga synpunkter som framkommit vid partiträffarna, har föreningarna gjort följande bedömning av de olika partiernas svar:

Fråga 1

Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna. Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2

Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet. Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3

Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4

Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivå för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket. Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5

Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Se skriftliga svar från partierna nedan:

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraterns svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Vänsterpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja, Österåsen ska bevaras!

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja!

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Ja!

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja!

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja! Vi vill ha en genomlysning av administrationen. Som jag sa på mötet så måste det ske på ett klokt sätt och inte helt i enighet med den besparing som Norrbotten gjort.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Sverigedemokraterns svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sverigedemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Vi är tveksamma till att bevara Österåsen i sin nuvarande form. Tveksamheten grundar sig på att Österåsen inte lyckats med att nå ut med sin verksamhet och att intresset för verksamheten verkar vara svagt från andra regioner (jmf Rättspsyk).

Vi är också oroade över fastighetens skick och eventuella renoveringsbehov. Om inte Österåsen i närtid kan nå utanför Regionen med sin verksamhet anser vi att verksamhet/kompetens bör fördelas över närsjukvårdsområdena.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är ert parti beredda att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja. Det är uppenbart att antalet vårdplatser i nuläget inte är tillräckligt och att detta innebär en fara för patientsäkerheten. Antalet vårdplatser bör vara så många att det vid normal verksamhet finns en buffert eller marginal om något extraordinärt skulle inträffa.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: På vissa villkor. Beslutet att lägga ned den kirurgiska verksamheten i Sollefteå motiverades med argumentet att verksamheten i praktiken redan var nedlagd, att det inte fanns personal att bemanna verksamheten och att det heller inte var möjligt att rekrytera fast personal till verksamheten.

Vi är beredda att ställa oss bakom ett beslut att starta upp verksamheten igen om den kan bemannas med fast anställd personal och tillfällig extern bemanning härrör från intern regional bemanningsenhet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är ert parti beredd att tillskapa en lönenivå för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja. Vi har, i samverkan med fyra andra partier, lagt ett löneförslag som väsentligt skulle höja lönerna för sjukvårdspersonalen. Fördelningen skulle dessutom förhandlas mellan arbetsgivare och personalorganisationer och inte beslutas av tjänstemän i administrationen. Vi delar uppfattningen att lönerna i Region Västernorrland bör vara minst i nivå med riksgenomsnittet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja. I det lönesatsningsförslag vi lagt i samverkan med övriga partier finns även ett sådant förslag med. Vi yrkade också bifall till den motion som specifikt förslog detta och som röstades igenom i regionfullmäktige med stöd från samtliga partier.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Socialdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Socialdemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Vi socialdemokrater instämmer i att vi behöver satsa mer på primärvården och på en utveckling av God och Nära vård. Däri är det viktigt med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och den kompetens som finns vid livsstilsmedicin vid Österåsen är viktig i detta. Denna kompetens behöver nå fler både konkret och på en övergripande strategisk utvecklingsnivå.
Vi anser att God och Nära vård är en samhällsomställning, som innefattar mer än bara primärvården, utan också bland annat specialistvården, kommunernas primärvård och skolorna. Det innefattar också ett medskapande mellan medborgare, medarbetare och ledning i utvecklandet av hälso- och sjukvården. Ett gott exempel på detta är Samhällsrummet i Näsåker som vi socialdemokrater på regionen i gott samarbete med Sollefteå kommun varit med och arbetat fram.
Vidare är det viktigt att stärka det nära ledarskapet – oavsett vilken del i organisationen vi talar om. En del i det är att vi stöpt om länsklinkorganisationerna och infört tre närsjukhusområden Norr, Väst och Syd för att stärka det lokala ledarskapet. En annan del är att håller vi på att arbeta med en satsning på enhetschefer för att ge dem ett gott stöd och tydligt mandat i sitt arbete.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Gällande vårdplatser så ska alla tre sjukhus ha det fastställda antalet vårdplatser öppnade, men det viktigaste för att kunna möta dagens och morgondagens vårdbehov är att vi får till en bättre förebyggande vård och tidigare insatser i exempelvis hemmet för att minska behovet av slutenvård. Detta utifrån att det är bättre för patienterna, utifrån förändringen av en god och nära vård och för att vi vet att vi har en begränsning i våra gemensamma resurser.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Här tänker vi socialdemokrater annorlunda. Vi har utrett och prövat frågan om akutkirurgi vid sjukhuset i Sollefteå och det framkom större risker för patientsäkerheten att bli opererad vid en klinik som inte gör operationerna så ofta, än vid en klinik som gör det ofta, även transportresorna inräknade. Vår ståndpunkt är att vi står fast vid tidigare fattade beslut. Sjukhuset i Sundsvall har redan avlastats de kirurgiska akutpatienterna från Sollefteå och Kramfors kommuner genom att dessa idag tas om hand av sjukhuset i Övik.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Vi socialdemokrater instämmer i vikten av att satsa på personalen. Där har vi genomfört en extra lönesatsning på 91 miljoner på helårseffekt från och med 2022 som en del i att förbättra läget. Vi har också initierat ett arbete med att se hur vi kan skapa en bättre långsiktig hållbar löneutveckling som en del i ett incitament att få personal att vilja stanna kvar hos regionen som arbetsgivare. Vi instämmer också i behovet av att utveckla scheman och att kompetensväxla. Vi vill se 200 fler undersköterskor i hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Vi socialdemokrater håller med om att vi inte ska ha onödig administration och ett omfattande arbete sker just nu med att se över den centrala administrationen. Vi instämmer också i att administrationen har som huvudsyfte att stötta upp kärnverksamheten, dvs hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Däremot får besparing av administration inte leda till att administrationen ökar för den patientnära hälso- och sjukvårdspersonalen. Där administrativ personal kan underlätta för den patientnära hälso- och sjukvårdspersonalen så kan den administrativa personalen till och med behöva öka, ett gott exempel på detta är medicinska sekreterare. Ett enigt regionfullmäktige ställde sig i maj bakom en motion från Centerpartiet om att låta en extern part göra en genomlysning av administrationen. Vi följer noga det arbete som görs i Norrbotten för att dra lärdomar av det.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Sjukvårdspartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Sjukvårdspartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja, vi vill värna och vidareutveckla verksamheten vid Österåsen livstilsmedicinskt centrum.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?
Svar fråga 2: Pia har pratat flera gånger om att vi måste komma ner i en beläggningsgrad på 85-90% så det skapas luft i systemet. Överbeläggningar ska vara något som sker väldigt sällan och inte som idag, ett normaltillstånd. Så svaret på frågan är: Ja.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?
Svar fråga 3: Ja.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja, vi går till val på att Region Västernorrland ska ha Sveriges högsta sjuksköterskelöner, d.v.s. mellan 3000 – 10 000 kr mer. Övrig vårdpersonal ska ha en lön som är högre än snittet i riket.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?
Svar fråga 5: Ja, vi har drivit den frågan under hela mandatperioden och till slut fått andra partier med oss, så pass många så ett enigt fullmäktige ställde sig bakom att utreda frågan. Dock får vi se hur utredningsdirektiven ser ut. För oss handlar det inte OM det ska skäras ner, utan vi vill utreda HUR och vilka konsekvenser det kan få att spara säg, 10%, 20%, 30%. För en besparing på administration kommer innebära att vi ska sluta göra saker eller dra ner på ambitioner och vi är beredd att göra den prioriteringen för vi är övertygad om att saker och ting kan göras annorlunda, smartare och effektivare om vi får med personalen på golvet kring verksamhetsutvecklingen. Därför vill vi också tillföra 150 nya karriärtjänster där bland annat utvecklingsjuksköterskor och utvecklingsundersköterskor skapas. Där dessa jobbar upp mot 50% med vårdutveckling samtidigt som de är kvar i verksamheten på golvet. En modell från Jönköping och Norrbotten.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Miljöpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Miljöpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja! Folkhälsa och livsstilsfrågor är några av de allra viktigaste rättvisefrågorna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Livsstilsmedicin Österåsen är och har alltid varit en föregångare i det arbetet och vi från Miljöpartiet har alltid kämpat för Österåsen. Vi kommer göra allt för att Österåsen ska få utvecklas och göra skillnad för människor i deras livssituation. Det är också viktigt att det är kvar där det ligger nu. Att komma till den miljön där Österåsen är, med skogen, husen, utsikten, att det är lite avlägset, det är en del i att få syn på och uppleva viktiga värden. Miljöpartiet vill vi se en tydlig satsning på livsstil- och folkhälsa, vi kan inte acceptera att befolkningen i Västernorrland ska ha sämst folkhälsa och mest övervikt, vilket ger kortare liv i ohälsa, vi kan inte acceptera att människor ska bli en del av gruppen multisjuka äldre så länge det går att påverka. Att lägga skattemedel på bättre folkhälsa och livsstilsförändringar är en del i omställningen och en satsning på framtiden. Vi vill att Region Västernorrland ska bli ett nationellt föredöme i folkhälso- och livsstilsfrågor, med Livsstilsmedicin Österåsen som vårt flaggskepp.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja Det finns inget annat sätt att skapa en patientsäker verksamhet, som också ger en arbetsmiljö som är på en rimlig nivå för personalen. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt, eftersom brist på disponibla vårdplatser innebär en obalans i hela vårdkedjan, där personal måste jaga vårdplatser istället för att vårda sjuka, sjuka människor riskerar dö i korridorer och på fel vårdavdelning, för att de blivit placerade där personalen inte är utbildad för den diagnos patienten har. Och personalen mår dåligt av att inte få göra rätt saker. Brist på vårdplatser är helt oacceptabelt. IVO:s rapport om läget på Sundsvalls sjukhus är ett tydligt exempel på hur allvarligt och patientosäkert det är om det saknas disponibla vårdplatser.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Ja Vi har fattat beslut om att vi ska driva på för att Sollefteå sjukhus ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus, med BB/förlossning, kvinnosjukvård, akut kirurgi och ortopedi. Detta för att vi alla har rätt till en likvärdig vård och för att göra det möjligt för Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus att klara sina uppdrag. Tre fullvärdiga sjukhus kan tillsammans göra så mycket mer och använda våra gemensamma resurser på ett mycket bättre sätt än vad två sjukhus kan. Det blir bättre för alla oss som bor i Region Västernorrland.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja Att hälso- och sjukvårdens personal ska ha lön som motsvarar det värde de har är en avgörande faktor för att behålla och få tillbaka personal. De strukturella felaktigheterna i löner för t.ex, sjuksköterskor måste rättas till, det finns också fler yrkesgrupper som är felaktigt lönesatta. Justeringarna är inget som ska tas i löneöversynen utan det är ett strukturellt fel som arbetsgivaren ska rätta till så fort det bara går, innan löneöversyn. Det finns mycket bra statistik hos SKR som är lätt att använda, som arbetsgivaren ska nyttja för att rätta till orättvisorna. Medarbetarna ska känna att de är värderade för det de är utbildade för, för det ansvar de tar i sin profession. Personalen i Region Västernorrland ska ha bra betalt, en bra arbetsmiljö, med många tillsvidareanställda arbetskamrater.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja till att se över administrationen, men vi är inte överens om att använda Norrbotten som förebild. Vi är inte helt insatta i vad de gjort, men vet att hela folkhälsoenheten försvunnit i sparprogrammet, vilket vi tycker är helt fel.
Vi hör också att Norrbotten inte sparat på administration utan bara på administratörer, vilket har inneburit att det administratörerna gjorde, nu till stor del förts över på undersköterskor och sjuksköterskor. Och allt det har gjort att personalen lämnar verksamheten i ännu högre grad. Om det vi hör stämmer, så är det inte alls en metod vi vill använda. Vi tycker det är självklart att se över administrationen och vår uppfattning är att administration är viktig för verksamheten, ju närmare “golvet” administratörerna finns, desto större nytta gör de. När administrationen kommer långt från verksamheten blir det kommunikationsbrister, det blir glapp i behov och utförande, vilket leder till att verksamheten inte får ut det den behöver av administrationen och då startar den självgenererande märkligheten att ledningen anställer fler administratörer för att motsvara behoven, verksamheten får fortfarande inte något stöd och ledningen anställer fler.
Det finns också administration som behöver vara centraliserad, men mål och fokus ska alltid vara att administrationen ska finnas för att vara ett stöd för verksamheterna.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Moderaternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Moderaternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Om ni med frågan avser i den befintliga lokalen är svaret ”tveksamt”.
Verksamheten är viktig och behöver komma fler invånare till hands. Detta skulle kunna implementeras vid Vård- och Hälsocentraler runt om i länet. Folkhälsa är viktigt och i Västernorrland har vi nedslående statistik. Nu väntar en nationell missbruksutredning där man ser över gränsdragningen mellan kommunen (socialtjänsten) och regionen.
Om man kommer fram till att regionen ska ta större ansvar i missbruksvården så skulle lokalerna i Österåsen kunna vara lämpliga för det. Dessa lokaler skulle också kunna avyttras och låta någon privat aktör bedriva verksamhet där.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Absolut! Det behöver finnas ”luft i systemen” för akuta händelser när man ser till disponibla vårdplatser. Det ska dock inte vara en verksamhetsfrågor hur många vårdplatser som ska finnas, vi anser inte att regionfullmäktige ska bestämma det. Verksamheten har den kunskapen.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Nej. Däremot finns det andra satsningar Moderaterna förordar att göra i Sollefteå. Vi vill öppna upp en geriatrisk avdelning i Sollefteå. Vid en sådan etablering kommer det annan kringverksamhet så som röntgen och laboratorium, viss cytostatikabehandling ska också finnas, samt dagens SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) ska vara kvar. Detta gäller även SPOT (Special psykiatriskt omvårdnadsteam) i Sollefteå /Kramfors.
Mobila team för äldre samt mobila team för BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), som ett led i omställning mot nära vård. Helg och kvällsöppna vård- och hälsocentraler. Akuta tiden inom primärvården. Utbyggd ambulansverksamhet. Starkare avtal gällande IVPA (I Väntan På Ambulans) Dessutom skulle Sollefteå gynnas av att det fanns ambulanshelikopter i länet som snabbt kan ta svårt sjuk eller skadad patient till ett sjukhus.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Självklart! Vi har sedan början av detta år många gånger sagt att lönerna för en sjuksköterska ska under kommande mandatperiod öka med 8000 kr i månaden. Vi har även förordat och det finns med i vårt valprogram att all vårdpersonal ska få lönesatsning om 250 miljoner kronor under mandatperioden. Dock är det viktigt att fackförbund och arbetsgivare förhandlar lönenivån.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja! Sen om besparingarna blir så som i Norrbotten vet man inte förens en rejäl extern översyn gjorts. Men att det går att spara på administration är vi helt övertygad om. Men vi måste också minska på den administrativa bördan, man kan inte säga att färre antal människor ska göra lika mycket som idag, där kommer pålagor att tas bort som inte är lagstadgade.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Liberalernas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Liberalernas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?
Svar fråga 1: JA; Absolut ska Österåsens verksamhet finnas kvar. Vi har en sviktande folkhälsa i vår region så den har absolut en plats i regionens verksamhet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?
Svar fråga 2: Givetvis ska målet vara att inte ha full beläggning utan att det ska finnas luft i systemet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Akutkirurgi bör kunna finnas på Sollefteå sjukhus.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är ert parti beredd att tillskapa en lönenivå för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Idag har vi gjort en lönesatsning som det finns bärighet budgetmässigt. Naturligtvis så måste regionen kunna konkurrera lönemässigt med övriga landet.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: En översyn av administrationen har redan beslutats. Men att Norrbotten som jämförelse kan inte vara målet då patientnära personal har klagat på att de har för mycket pappersarbete.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Kristdemokraternas svar på sjukhusföreningarnas frågor

Kristdemokraternas svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: JA. Det framgår av vår regionplan och har gjort i ett antal år. I vårt förslag till regionplan skriver vi ”Regionens ambition att utveckla och förstärka Österåsen.”, kan det bli tydligare?
Vi har också ifrågasatt majoritetens vilja kring Österåsen i en interpellation
”Vad vill ni i majoriteten ge Österåsen för framtid?”
Där tydliggör vi hur vi vill utveckla Österåsen.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: JA. Det är det är precis så man ska se på vårdplatsbehovet. Patientens behov och patientsäkerhet ska ligga till grund för antalet vårdplatser, inte att man ska hitta kortsiktiga besparingar. Så här skriver vi i vårt förslag till regionplan: ”Framtidens hälso- och sjukvård förutsätter en politik där patientens behov sätts i centrum, exempelvis när det gäller hur många vårdplatser som ska finnas.”

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: JA. Tre akutsjukhus, i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik, är en förutsättning för en god, nära, tillgänglig och jämlik vård i hela länet. Sollefteå sjukhus får inte omvandlas till ett ”primärvårdssjukhus”. Detta är av yttersta vikt med hänsyn till de avstånd vi har i länet och måste därför alltid ingå i helhetsbilden när man gör verksamhetsförändringar inom sjukhuset. Och precis dessa meningar jag nyss skrev står med i vårt förslag till regionplan 2023.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: JA, vi är helt för en lönesatsning, inte bara några månader före valet, utan personal ska alltid känna att man har det bra varje dag man går till jobbet. Vi måste se till att vi har en lönenivå som är i riksgenomsnitt, och det gäller inte bara sjuksköterskor utan alla personalgrupper. Det är precis det vi talar om i radioreklamen vi kör inför valet i höst.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: JA. Det här har vi kämpat för i ett antal år inte minst har vi lyft frågan i våra förslag till regionplan men vi har också lagt en motion fram tillsammans med Centerpartiet med rubriken ”En effektivare motion”.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.

Centerpartiets svar på sjukhusföreningarnas frågor

Centerpartiets svar på frågor från föreningarna Sollefteå respektive Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus.

Fråga 1: Anser Ert parti att verksamheten vid Livsstilsmedicin vid Österåsen ska bevaras?

Svar fråga 1: Ja. Genom ett fokus på livsstilsfrågor i livets alla skeden och konkreta insatser uppnås ett friskare Västernorrland. Arbetet med goda levnadsvanor måste främjas. Rehabiliteringsinsatser är en viktig del i främjandet av god folkhälsa. Centerpartiet anser att Österåsen bör vidareutvecklas som ett livsstilsmedicinskt centrum för regionen i samverkan med Norra sjukvårdsregionen och andra aktörer.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Tveklösa ja svar erhålls från vänstern (V), Kristdemokraterna (KD), Sjukvårdspartiet (SjvP), Miljöpartiet (Mp), Centerpartiet (Cp) och Liberalerna (L).

Såväl Socialdemokraterna (S) som Moderaterna (M) är tveksamma till fortsatt verksamhet vid Österåsen och har tankar om att sprida ut verksamheten till de olika hälsocentralerna.

Sverigedemokraterna (SD) menar att en fortsatt verksamhet vid Livsstilsmedicin beror på om andra regioner är beredda att köpa Österåsens tjänster.

Vår samlade bedömning är att samtliga tre partier S, M och SD är tveksamma till fortsatt drift av Livsstilsmedicin vid Österåsen.

Fråga 2: Är Ert parti beredd att medverka till ett beslut som innebär att antalet disponibla vårdplatser ska vara så många att det ger en medelbeläggning på 90% vid alla våra tre sjukhus?

Svar fråga 2: Ja. Socialstyrelsens rekommendation bör vara en målsättning i Region Västernorrland. Centerpartiet värnar länets tre sjukhus och är öppna för en utvecklad verksamhet vid samtliga sjukhus. Tillgängligheten vid våra sjukhus behöver kraftfullt förbättras. En ödesfråga för Region Västernorrland är att klara kompetensförsörjningen idag och framåt. Arbetsmiljön för vårdpersonal måste förbättras. Kompetensutveckling, kompetensväxling, karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner är därför viktigt för oss. Det behövs också ett stabilt och tydligt decentraliserat ledarskap med mandat. Samarbetet med länets sju kommuner och övriga regioner i norra Sverige behöver utvecklas för att länsinvånarna ska få en bra kvalificerad vård. Ett fungerande samspel mellan specialistvården och primärvården är avgörande. Utifrån primärvårdens förändrade uppdrag ställs nya krav på hur primärvården organiseras och ökade ekonomiska resurser behövs.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier har lämnat ett jakande svar på denna fråga med något skiftande tydlighet.

Borde innebära att alla kommit till insikt om att antalet vårdplatser måste styras av vårdbehovet.

Fråga 3: Är Ert parti beredd att starta upp kirurgisk verksamhet igen vid Sollefteå sjukhus så att möjlighet till kirurgisk specialistbedömning finns tillgänglig dygnet runt?

Svar fråga 3: Ja. Centerpartiet vill utveckla mer akutverksamhet vid sjukhuset i Sollefteå för en tryggare vård i hela Västernorrland och har därför bland annat i motionen – ”Öppna akutkirurgi dagtid vid Sollefteå sjukhus” till Regionfullmäktige redan 2018 föreslagit ett stegvis öppnande av ytterligare akutverksamhet i Sollefteå som är patientsäkra för den enskilde och ekonomiskt försvarbara inför länets skattebetalare. Där det också ges förutsättningar för att kunna rekrytera både i närtid och på sikt. I dialog med professionen lyftes akutkirurgi dagtid som ett möjligt första steg.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Här finns tydliga nej svar från både Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M). Som man förstår vill Moderaterna avveckla även internmedicin i Sollefteå. Sverigedemokraterna (SD) öppnar för akutkirurgi i Sollefteå under vissa förutsättningar men sammantaget med lämnat muntligt besked så verkar partiet tveksamt till akut kirurgi i Sollefteå.

Övriga partier ( V, Cp, SjvP, Mp, L och KD) svarar ja på frågan.

Fråga 4: Är Ert parti beredd att tillskapa en lönenivån för regionens sjukvårdspersonal som är minst i nivå med riksgenomsnittet?

Svar fråga 4: Ja. En ödesfråga för Region Västernorrland är att klara kompetensförsörjningen idag och framåt. Konkurrenskraftiga löner för regionens medarbetare är viktigt för oss. Centerpartiet har därför också medverkat till den särskilda lönesatsning som nu sker i Region Västernorrland för flera av hälso- och sjulvårdens viktiga personalgrupper och arbetsplatser och som bland annat innebär 3 000 kronor extra i månaden from 1 april 2022 för barnmorskor och sjuksköterskor med examen som specialistsjuksköterska samt 1 220 kronor extra i månaden för allmänsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med mera.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

Samtliga partier verkar ha kommit till insikt om att regionens lönenivå inte kan släpa efter jämfört med riket.

Ambitionsnivån torde variera men som det verkar är löneeftersläpningens tid förbi. Ja från samtliga partier.

Fråga 5: Är Ert parti beredd att göra samma översyn och besparingar i central administration som man gjort i Norrbotten?

Svar fråga 5: Ja. Regionfullmäktige biföll i april 2022 den gemensamma motionen – ”En effektivare administration” från Centerpartiet och Kristdemokraterna som lämnades in redan i september 2020 och som innebär;
att uppdra till Regionstyrelsen att genomföra en extern översyn och analys av nuvarande lednings- och stabsfunktioner samt övriga stödfunktioner inom Region Västernorrland, liknande den översyn som genomförts i Region Norrbotten.
Regiondirektören har nu uppdraget att snarast verkställa Regionfullmäktiges beslut och den externa översynen får identifiera besparingspotentialen i Region Västernorrland.

Sjukvårdsföreningarnas kommentar:

När denna fråga distribuerades till de olika partierna misstänkte vi att viljan att göra en extern analys av den centrala administrationen var partiskiljande. Senare under maj månad ställde sig samtliga partier bakom en extern analys precis som man gjort i Norrbotten och följaktligen har alla partier svarat ja.